Tájékoztatás az MMIA első nyílt módosított pályázati kiírásainak megjelentetéséről

Péntek, július 31, 2015

Ide kattintva elérhetik a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 2014-2016. évi munkaprogram keretében 2015. június 30-án közzétett pályázati kiírásokra beérkezett támogatási kérelmeket.

 

HIRDETMÉNY

A Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 2014-2016. évi munkaprogramja keretében 2015. június 30-án közzétett pályázati kiírások módosításainak összefoglalásáról

 

1.  Az MMIA-1.3.1. számú pályázati kiírás I.1.2.1. pontja (Általános információk, a finanszírozás módja) az alábbiak szerint módosul.

„A pályázók a projekt megvalósítását saját kockázatra legkorábban 2014. július 1-jével megkezdhették, amennyiben a projektjavaslat megvalósítása érdekében a Felelős Hatóság támogatási szerződést köt a Kedvezményezettel, a támogatási szerződés mellékletét képező költségvetésben szereplő, felmerült költségek 2014. július 1-től elszámolhatóak.”

2. Az MMIA-1.4.1. számú pályázati kiírás I.1.2.1. pontja (Általános információk, a finanszírozás módja) az alábbiak szerint módosul.

„A pályázók a projekt megvalósítását saját kockázatra legkorábban 2015. április 1-jével megkezdhették, amennyiben a projektjavaslat megvalósítása érdekében a Felelős Hatóság támogatási szerződést köt a Kedvezményezettel, a támogatási szerződés mellékletét képező költségvetésben szereplő, felmerült költségek 2015. április 1-től elszámolhatóak.”

3. Az MMIA-1.1.7. számú pályázati kiírás IV.5. pontja (Nem elszámolható költségek) az alábbi h) ponttal egészül ki.

„h) nem első kérelem alapján lefolytatott menekültügyi hatósági és bírósági eljárás bármely szakaszában felmerülő illeték, valamint a hatóság, illetve bíróság által meghatározott eljárási költség.”

4. Az MMIA-2.2.2. számú pályázati kiírás célcsoportjába a migráns hátterű gyermekek is beletartoznak. Erre való tekintettel a kapcsolódó indikátorok megnevezése és definíciója az alábbiak szerint pontosításra kerül.

Táblázat#1

Az indikátorok megnevezésének és definíciójának módosítása érinti az MMIA-1.1.1., MMIA-1.1.2., MMIA-1.1.4., MMIA-2.2.3., MMIA-2.2.4., MMIA-2.2.5., MMIA-2.2.6., MMIA-2.2.8., MMIA-3.1.2., MMIA-3.1.6. pályázati kiírások indikátorait is, azonban ezek célcsoportjába a migráns hátterű gyermekek továbbra sem tartoznak bele.

A fentiek alapján az indikátorok értékének számításánál tehát valamennyi, az adott tevékenységbe bevont harmadik országbeli állampolgár számításba veendő korára való tekintet nélkül, illetve az MMIA-2.2.2. kódjelű kiírás esetében számításba veendők az intézkedés célcsoportjába tartozó migráns hátterű gyermekek is.

5. Az MMIA-2.2.2. számú pályázati kiírás VIII.3. mellékletéből (Választható indikátorok listája) törlésre kerül a „Képzésben részesülő harmadik országbeli vagy migráns hátterű gyermekek száma” megnevezésű indikátor.

6. Az MMIA-2.2.3. számú pályázati kiírás I.3.1. pontjából (Célcsoport) – tekintettel arra, hogy a projekt célcsoportjába kizárólag harmadik országbeli állampolgár tartoznak – törlésre kerül az alábbi bekezdés.

„Az Európai Parlament és a Tanács 516/2014/EU rendelete 9. cikk (3) bekezdése alapján az intézkedés kiterjedhet az (1) bekezdésben említett célcsoportba tartozó személyek közvetlen hozzátartozóira is, amennyiben ez az intézkedés hatékony végrehajtásához szükséges.”

7. Az MMIA-2.2.4. és az MMIA-2.2.8. számú pályázati kiírások VIII.3. mellékletéből (Választható indikátorok listája) törlésre kerül a „Magyar nyelvből nyelvvizsgát szerzett harmadik országbeli állampolgárok száma”

8. Az MMIA-2.3.2. pályázati kiírás VIII.3. melléklete (Választható indikátorok listája) az alábbi indikátorral egészül ki.

Táblázat#2

9. Valamennyi pályázat kiírás I.1.2. pontja (A pályázók tájékoztatása, értesítése) pontosításra kerül az alábbiak szerint.

„A pályázó a pályázati útmutatóban foglaltakkal kapcsolatos szakmai jellegű tisztázó kérdéseit legkésőbb 2015. július 31-ig küldheti meg az mmia@bm.gov.hu címre. A Felelős Hatóság a fenti címre küldött kérdéseket és azok válaszait összegyűjtve előreláthatólag 2015. augusztus 5-ig közzéteszi a Felelős Hatóság honlapján (www.solidalapok.hu). Telefonon tájékoztatás nem nyújtható.”

10. Valamennyi pályázati kiírás I. 4. pontja (Az MMIA-ra vonatkozó főbb jogszabályok) kiegészül a Belügyminisztérium 2014-2016 közötti programozási időszakban a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra vonatkozó Munkaprogramjáról szóló 18/2015. (VII. 21.) BM utasítás felsorolásával

11. Valamennyi pályázati kiírás IV.5. pontjában (Nem elszámolható költségek) az alábbiak szerint kijavításra kerül a felsorolás következetlensége.

„IV.5. Nem elszámolható költségek

a) levonható áfa;

b) hitelkamat

c) pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteség;

d) bírságok és perköltségek

e) beépített föld vásárlása a projekt összes elszámolható költségének 10%-át meghaladó mértékben;

f) beépítetlen földterület vásárlása;

g) személyi költségek keretében a jutalom és a sikerdíj összege;”

 

  1. Valamennyi pályázati kiírás V. fejezete (A támogatási kérelmek elbírálásának folyamata) a következővel egészül ki.

„Összes pontszám: 75 pont

Szakmai részpontszám: 63 pont

Pénzügyi részpontszám: 12 pont

Támogatható a pályázat, ha az összes pontszám 60 %-át (45 pontot) eléri. Az a pályázat, amelynek a szakmai részpontszáma nem éri el a 33 pontot, pénzügyi szempontból nem kerül értékelésre.”

 

 

A pályázó az MMIA pályázati útmutatóiban foglaltakkal kapcsolatos szakmai jellegű tisztázó kérdéseit legkésőbb 2015. július 31-ig küldheti meg az mmia@bm.gov.hu címre. A Felelős Hatóság a fenti címre küldött kérdéseket és azok válaszait összegyűjtve előreláthatólag 2015. augusztus 5-ig közzéteszi a Felelős Hatóság honlapján (www.solidalapok.hu). Telefonon tájékoztatás nem nyújtható.

A támogatási kérelmek összeállításának segítése érdekében a Belügyminisztérium a projektek kidolgozásának időszaka alatt 2015. július 15-én pályázói tájékoztató megbeszélést tartott.
A tájékoztatón elhangzott előadások anyagai elérhetőek a csatolmányok között. A tájékoztatón elhangzottak kiegészítik, értelmezik, de nem módosíthatják a jogszabályban, útmutatóban foglaltakat. 

Amennyiben a projektet konzorciumban kívánja megvalósítani: a támogatási kérelem benyújtásához szükséges konzorciumi megállapodás mintája a csatolmányok között megtalálható.

A pályázati kitöltő felület 2015. július 10-től elérhető a www.palyazat.gov.hu weboldalon, az egyes pályázati kiírásoknál megjelenik a pályázati kitöltő funkciógomb, erre kattintva megkezdődhet a támogatási kérelmek kitöltése.

Az egységes elektronikus pályázati rendszer működésével, hibajelzésekkel kapcsolatban segítséget az elektronikus pályázati rendszer ügyfélszolgálata nyújt, amely a kitöltő program felületéről érhető el.

MMIA-1.1.1.

A befogadási feltételek fejlesztését célzó kiegészítő támogató szolgáltatások biztosítása

MMIA-1.1.2.

A különleges bánásmódot igénylő személyek speciális szükségleteinek korai azonosítására szolgáló mechanizmus kidolgozása és az ehhez fűződő igényeiknek megfelelő ellátás nyújtása a menekültügyi szervezetrendszerben

MMIA-1.1.4.

A kísérő nélküli kiskorúak, utógondozói ellátottak és fiatal felnőtt utógondozottak gyermekvédelmi intézményekben történő elhelyezésének, illetve köznevelési intézményekben történő integrációjának továbbfejlesztése

MMIA-1.1.7.

Jogi segítségnyújtás az eljárás minden szakaszában

MMIA-1.1.8.

A nemzetközi védelemhez való hozzáférés garanciáinak bővítése, a visszaküldés tilalma (non-refoulement) tiszteletben tartásának minden körülmények közötti vizsgálata és betartása, illetve a hatósági eljárások transzparenciáját biztosító mechanizmusok beépítése

MMIA-1.3.1.

Áttelepítési és áthelyezési program fenntartása és fejlesztése

MMIA-1.4.1.

Áttelepítési programok megvalósítása

MMIA-2.2.2.

Migráns hátterű gyermekek óvodai, iskolai beilleszkedését célzó programok, a tanulók kultúrájához alkalmazkodó tanítástanulási módszerek, tananyagok kidolgozása, fejlesztése és fenntartható működtetése, valamint szakmai fórumok működtetése

MMIA-2.2.3.

A magyar felsőoktatásban tanuló harmadik országbeli állampolgárok magyar nyelvi és interkulturális képzése; munka-erőpiaci beilleszkedésüket segítő programok kidolgozása, működtetése

MMIA-2.2.4.

A harmadik országbeli állampolgárok magyar nyelvi képzését korábban és jelenleg biztosító programok felülvizsgálata, a harmadik országbeli állampolgárok szükségleteinek megfelelő hatékony nyelvi képzési programok kidolgozása és működtetése

MMIA-2.2.5.

A munkaerő-piaci szükségletekre reflektáló képzési programok és szolgáltatások kidolgozása, illetve működtetése a harmadik országbeli állampolgárok számára

MMIA-2.2.6.

Speciális, a foglalkoztathatóságot növelő eszközök kidolgozása a sérülékeny csoportok – különösen a nemzetközi védelmet élvezők – számára

MMIA-2.2.8.

A nemzetközi védelmet élvező személyek önállóvá válása érdekében a lakhatáshoz való hozzájutás megkönnyítését célzó programok kidolgozása és működtetése

MMIA-2.3.2.

A központi, regionális és helyi szintű igazgatás és az ellátórendszerek kapacitásfejlesztése a harmadik országbeli állampolgárok integrációja érdekében

MMIA-3.1.2.

A fogvatartás hátrányainak enyhítését célzó szolgáltatások – pszicho-szociális és jogi segítségnyújtás, tanácsadás, tájékoztatás, az indulást megelőző reintegrációs asszisztencia – működtetése az idegenrendészeti őrizetben és közösségi szálláson

MMIA-3.1.4.

Az idegenrendészeti eljárásban, az idegenrendészeti őrizet végrehajtásában, valamint a kitoloncolások monitorozásában érintett szakemberek, illetve a közösségi szálláson dolgozók képzése

MMIA-3.1.6.

A sérülékeny csoportokba tartozó személyek speciális elhelyezési, ellátási és szociális gondoskodási feltételeinek meghatározása, kialakítása

MMIA-3.2.1.

Önkéntes hazatérési programok, valamint reintegrációs programok megvalósítása a fenntartható visszatérés érdekében

MMIA-3.2.2.

Az európai uniós és magyar visszafogadási egyezmények alapján végrehajtott kitoloncolások szervezésében nyújtott segítség, szükség esetén nemzeti charterjáratok indítása

Az egyes intézkedésekhez tartozó pályázati kiírások elérhetőek a Csatolmányok között.

Kiegészítő tájékoztatás

Az 1.1.1., 1.1.4., 2.2.2., 2.2.3, 2.2.4. és a 2.2.5. intézkedéseknél az indikátor készletben szerepel az alábbi indikátor:  

„Általános nyelvi képzésen résztvevő harmadik országbeli állampolgárok száma” indikátor, amelynek a definíciója   pontosan a következő:

„Azon harmadik országbeli állampolgárok száma, akik a projekt keretében magyar, mint idegen nyelvi képzésben részesülnek. Az indikátor értékének számításánál azon harmadik országbeli állampolgárok, illetve migránshátterű gyerekek vehetők számításba, akik a képzési órák minimum 70%-án részt vettek.”

Az indikátorral kapcsolatban az alábbi kiegészítést tesszük:

Az indikátor értékének számításánál tehát valamennyi, a képzésbe bevont harmadik országbeli állampolgár számításba veendő korára való tekintet nélkül, illetve az MMIA-2.2.2. kódjelű kiírás esetében számításba veendők az intézkedés célcsoportjába tartozó migránshátterű gyermekek is.

Az összes kérdést, választ tartalmazó dokumentum felkerült a csatolmányok közé.

Tisztelettel,

Menedzsment Csoport

 

CsatolmányMéret
Kiírás_1.1.1_FINAL.pdf1.07 MB
Kiírás_1.1.2_FINAL.pdf1.07 MB
Kiírás_1.1.4_FINAL.pdf1.07 MB
Kiírás_1.1.7_FINAL.pdf1.06 MB
Kiírás_1.1.8_FINAL.pdf1.06 MB
Kiírás_1.3.1_FINAL.pdf1.06 MB
Kiírás_1.4.1_FINAL.pdf1.06 MB
Kiírás_2.2.2_FINAL.pdf1.07 MB
Kiírás_2.2.3_FINAL.pdf1.07 MB
Kiírás_2.2.4_FINAL.pdf1.07 MB
Kiírás_2.2.5_FINAL.pdf1.07 MB
Kiírás_2.2.6_FINAL.pdf1.07 MB
Kiírás_2.2.8_FINAL.pdf1.07 MB
Kiírás_2.3.2_FINAL.pdf1.07 MB
Kiírás_3.1.2_FINAL.pdf1.07 MB
Kiírás_3.1.4_FINAL.pdf1.06 MB
Kiírás_3.1.6_FINAL.pdf1.07 MB
Kiírás_3.2.1_FINAL.pdf1.07 MB
Kiírás_3.2.2_FINAL.pdf1.06 MB
1.1.2._Hirdetmény.pdf226.73 KB
1.1.1._Hirdetmény.pdf228.57 KB
1.1.4._Hirdetmény.pdf228.71 KB
1.1.7._Hirdetmény.pdf224.66 KB
1.1.8._Hirdetmény.pdf224.18 KB
1.3.1._Hirdetmény.pdf225.64 KB
1.4.1._Hirdetmény.pdf225.59 KB
2.2.2._Hirdetmény.pdf230.68 KB
2.2.3._Hirdetmény.pdf231.86 KB
2.2.4._Hirdetmény.pdf228.03 KB
2.2.5._Hirdetmény.pdf230.37 KB
2.2.6._Hirdetmény.pdf228.42 KB
2.2.8._Hirdetmény.pdf227.39 KB
2.3.2._Hirdetmény.pdf226.4 KB
3.1.2._Hirdetmény.pdf226.43 KB
3.1.4._Hirdetmény.pdf223.75 KB
3.1.6._Hirdetmény.pdf226.59 KB
3.2.1._Hirdetmény.pdf223.75 KB
3.2.2._Hirdetmény.pdf223.76 KB
MMIA pályázói tájékoztató.pdf86.21 KB
Belügyi Alapok_általános információk előadás415 KB
Belügyi Alapok_pénzügyi előadás1015 KB
Konzorciumi megállapodás_MINTA60 KB
tábla1.jpg167.06 KB
tábla2.jpg46.99 KB
MMIA kérdés válasz első pályáztatás.pdf531.95 KB
MMIA támogatási kérelmek lista honlapra.pdf288.92 KB
TSz_minta_weblapra.pdf314.86 KB
beszedési megbízás_minta.doc59.5 KB
ASZF_20160316.pdf410.17 KB
ASZF 1. sz. függelék - Kedvezményezett által biztosítandó ellenőrzési nyomvonal.pdf205.46 KB